secretary-clip-artConcurs ocupare post SECRETAR

08.11 – 28.12.2016

(actualizat 21.11.2016 !)


Rezultatele finale

ale concursului pentru ocuparea postului de secretar la Școala Gimnazială Vulcan :

 5-afis-rezultate-finaleUPDATE 23.12.2016

Termen de contestație : 27.12.2016, orele 15.00

Afișarea rezultatului contestațiilor și a rezultatelor finale : 28.12.2016

5-afis-rezultate-finaleUPDATE 20.12.2016, orele 14.30

Rezultatele obținute astăzi la concursul pentru ocuparea postului de SECRETAR.

pv-proba-scrisa-page-001
Următoarea probă de concurs – interviul – se va desfășura în data de 23.12.2016, începând cu orele 10.00, la sediul școlii.


REZULTATELE

ANALIZEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR (studii medii, contract durată nedeterminată )

afis-rezultate-analiza-dosar-page-001


 


 

Școala Gimnazială Vulcan organizează, la sediul său din localitatea Vulcan, str. Holbavului 573, concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR (studii medii) –  personal didactic auxiliar, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată.

 

Concursul va fi organizat în perioada 08.11 – 28.12.2016 conform calendarului.

 CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  cunoaște limba română, scris și vorbit;

  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  are capacitate deplină de exercițiu;

  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

  studii medii cu diplomă de bacalaureat

  cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

  cunoștințe privind încadrarea personalului ;

  cunoștințe privind managementul elevilor ;

  cunoștințe de utilizare și operare PC (EXCEL, WORD);

  cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR

  noțiuni de comunicare în relații publice;

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:

 1. Aptitudini necesare:

–     capacitatea de organizare a muncii;

–     analiză și sinteză

–     planificare și acțiune strategică

–     control și depistare a deficiențelor

–     rezolvarea eficientă a obiectivelor și problemelor

–     excelentă comunicare orală și scrisă

–     lucru eficient în echipă,

–     bună capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații și publicul general

–     bune abilităţi de gestionare a resurselor umane

–     capacitate de consiliere și îndrumare

–     abilităţi de mediere și negociere

–     gestionarea eficientă a resurselor alocate

–     abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele

–     inteligenta (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);

–     capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

–     corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relațiile cu oamenii

 1. Comportamentul și conduita:

–   să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ atât fată de copii, cât și fată de colegi;

–   sa respecte cu strictețe normele de igiena, protecția muncii si PSI.

–   sa nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.

 1. Cerințe psihologice:

–    asumarea responsabilităților;

–    rezistenta la sarcini repetitive;

–    adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;

–    echilibru emoțional.

 

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI:

 

 1. Proiectarea activității

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.

1.2.Implicarea în proiectarea activității ii școlii, la nivelul compartimentului.

1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.

1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare

1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

 

 1. Realizarea activităților

2.1.Organizarea documentelor oficiale.

2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.

2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.

2.5. Alcătuirea de proceduri.

 

 1. Comunicare și relaționare

3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.

3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției

3.3..Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.

3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.

3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.

 

 1. Managementul carierei și al dezvoltării personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2.  Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.

 

 1. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.

5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

 

 1. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

 

 

SARCINI DE SERVICIU:

 

 1. Este responsabil cu evidenta personalului didactic si nedidactic ;
 2. Operează în REVISAL, SIIIR, EDUSAL și alte softuri de management al elevilor și      personalului ;
 3. Întocmește documentele de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a acestora aprobata de director și în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;
 4. Completează actele de studii ale absolvenților;
 5. Completează actele de studii (foi matricole, duplicate, certificate) in baza cererilor solicitanților. Se ocupa de completarea registrelor matricole si a cataloagelor examenelor de absolvire care atesta dreptul de eliberare a acestor documente ;
 6. Întocmește dosarele pentru elevii înscriși la examenul de capacitate, bacalaureat si le pune la dispoziția comisiei, după ce au fost verificate si aprobate de directorul/directorul adjunct al unității școlare;
 7. Gestionează și asigură arhivarea și siguranța actelor de studii la nivelul unității de        învățământ.
 8. Întocmește și transmite situațiile statistice școlare cerute de inspectoratul școlar și de       minister.
 9. Face parte din Comisia de gestionare SIIIR.
 10. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unității de învățământ.
 11. Păstrează și aplică sigiliul  școlii  potrivit  reglementărilor  legale și  ale  regulamentului/procedurilor existente la nivelul unității de învățământ.
 12. Se ocupa de organizarea arhivei școlare, in conformitate cu legislație in vigoare ;
 13. Completează foile matricole ;
 14. Se îngrijește de procurarea si păstrarea documentelor privind legislația școlară ( legi, decrete, ordine, regulamente, instrucțiuni, metodologii) ;
 15. Participă la întocmirea statele de plată in EDUSAL, potrivit condicii de prezență;
 16. Face parte din Comisia pentru burse și alte forme de sprijin material,
 17. Redactează corespondenta scolii;
 18. Face parte din diverse comisii constituite la nivelul unității de învățământ prin decizie a directorului.
 19. Participa permanent la instruirile organizate de inspectoratul școlar;
 20. Utilizează produsele software din dotarea unității, întocmește diverse situații necesare        procesului instructiv educativ si activităților de secretariat ;
 21. Se preocupa de permanenta perfecţionare si îmbunătățire a pregătirii profesionale;
 22. Asigură managementul activității de secretariat și conducerea operativă zilnică a       compartimentului.
 23. Asigură păstrarea în deplină siguranță a registrelor de evidență existente în unitate.

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
 2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
 3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
 4. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
 5. Duplicate ale actelor de studii;
 6. Documente școlare;
 7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Arhivarea și circuitul documentelor;
 9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
 10. Codul Muncii

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale cu completările și modificările ulterioare, Titlul II – cap.I, II (secțiunile 1,2,3,4,5) și cap.III , Titlul IV – capitolul 1, secțiunea a 3-a și secțiunea a 11-a ;
 2.  Regulamentul de organizare si funcționare a unităților din învățământul preuniversitar,       publicat în Monitorul Oficial nr.720 din 19 septembrie 2016 :Titlul II, Titlul IV, Titlul VI,       Titlul VII, Titlul IX ;
 3. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
 4. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educației Naționale  aprobate cu OMECS 5559/7.10.2011;
 5. Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea      stimulării achiziționării de calculatoare
 6. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
 7. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 8. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat ;
 9. Ordinul 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
 10. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților;
 11. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

 

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE  ETAPE:

 

     1. selecția dosarelor

     2. proba scrisă (conform bibliografiei) – maxim 100 de puncte

  3. probă practică (sarcini de lucru în Microsoft Word, Microsoft Excel, poștă electronică, Windows Explorer) – maxim 100 de puncte

     4. interviu – maxim 100 de puncte

 

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă anterioară nu pot participa la proba următoare. Punctajul final  se  calculează  ca medie  aritmetică a  punctajelor  obținute  la  fiecare probă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele și în ordinea enumerată mai sus.

Descarcă modelul de certificat medical dând click pe link-ul de mai jos: 

Model cerere de inscriere :

CALENDARUL CONCURSULUI:

Actualizat 21.11.2016 :

 modificare-concurs-page-001 1. depunerea dosarelor : la secretariatul școlii, în perioada 09.11.2016-22.11.2016, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 14:00;
 2. selecția dosarelor depuse : 23-24.11.2016
 3. afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse : 25.11.2016, ora 12:00
 4. depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse : 28-29.11.2016, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 5. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 02.12.2016, ora 14:00
 1. susținerea probei scrise: 09.12.2016, orele 11:00-13.00;
 2. afișarea rezultatelor la proba scrisă : 09.12.2016, ora 16.00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 12-13.12.2016, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 4. soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise:      14.12.2016, ora 16:00
 1. susținerea probei practice: 15.12.2016, orele 11:00-13.00; (Actualizat 21.11.2016 – NU SE MAI SUSTINE)
 2. afișarea rezultatelor la proba practică : 15.12.2016, ora 16.00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice: 16-19.12.2016, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 4. soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise:      20.12.2016, ora 16:00
 1. susținerea interviului: 21.12.2016, ora 10:00
 2. afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 21.12.2016, ora 16:00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerea interviului: 22 – 23.12.2016, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 4. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la interviu: 27.12.2016, ora       16:00
 1. afișarea rezultatelor finale: 28.12.2016, ora 11:00

 


            Notă : candidații nemulțumiți de rezultatul unei probe pot contesta rezultatul doar pentru propria lucrare !

 

CANDIDATUL DECLARAT ADMIS SE VA PREZENTA LA POST ÎNCEPÂND CU DATA DE: 01.01.2017.

 

Relații suplimentare:

 la compartimentul secretariat, telefon 0268.256357.

Publicat astăzi 09.11.2016