safe_imageȘcoala Gimnazială Vulcan organizează, la sediul său din localitatea Vulcan, str. Holbavului, nr.573, concurs pentru ocuparea postului de :

–  MUNCITOR –  personal nedidactic, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată.

Concursul va fi organizat în perioada 13.03 – 14.04.2017 conform calendarului.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  cunoaște limba română, scris și vorbit;

  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  are capacitate deplină de exercițiu;

  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

  studii generale , minim 10 ani vechime în muncă

 

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE  ETAPE:

     1. selecția dosarelor

     2. probă practică  – maxim 100 de puncte

     3. interviu – maxim 100 de puncte

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă anterioară nu pot participa la proba următoare. Punctajul final  se  calculează  ca medie  aritmetică a  punctajelor  obținute  la  fiecare probă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului ;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CALENDARUL CONCURSULUI:

1.   depunerea dosarelor : la secretariatul școlii, în perioada 14.03.2017 – 03.04.2017, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 14.00;

2.   selecția dosarelor depuse : 04.04.2017

3.   afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse : 04.04.2017, ora 14:00

4. depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse : 05.04.2017, în intervalul orar 10.00 – 14.00;

5.   soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 06.04.2017, ora 14.00

6.   susținerea probei practice : 07.04.2017, orele 10.00-12.00;

7.   afișarea rezultatelor la proba practică : 07.04.2017, ora 16.00;

8.  depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice: 10.04.2017, în intervalul orar 10:00 – 14:00;

9.  soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei practice:       11.04.2017, ora 16:00

10. susținerea interviului: 12.04.2017, începând cu ora 10:00

11. afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 12.04.2017, ora 16.00;

12. depunerea contestațiilor în urma susținerea interviului: 13.04.2017, în intervalul orar 10.00 – 14.00;

13. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la interviu: 14.04.2017, ora 12.00

14. afișarea rezultatelor finale: 14.04.2017, ora 13.00

      Notă : candidații nemulțumiți de rezultatul unei probe pot contesta rezultatul doar rezultatul propriu !

Relații suplimentare:

 la compartimentul secretariat, telefon 0268. 256357

 


 Captură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR NOMINAL

CU REZULTATELE OBȚINUTE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCAN

 

Nr.crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la interviu Punctaj final
1.        BANU GHEORGHE 88.66 100 pct. 94.33 puncte
2.        RÂȘNOVEANU VASILE 80.66 100 pct. 90.33 puncte