soferȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCAN, organizează concurs de ocupare a postului de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport elevi) – 1 normă.
Concursul va avea loc pe data de:
a)  30 martie 2015, proba scrisă şi analiza CV-lui  la ora 10,00 (contestaţiile se depun în 24 ore)
b)  31 martie 2015, interviul la sediul unităţii din str. Holbavului nr. 537- ora 10,00

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
– au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
– cunosc limba română scris şi vorbit.
– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
– au capacitate deplină de exerciţiu.
– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
– îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
1. Proba scrisă şi CV
2. Interviu

DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  27 februarie 2015, ora 16,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• cetăţean român, cu domiciliul în România;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• copie xerox permis de conducere categoria „D” – obligatoriu minim 5 ani vechime;
• copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;
• fisa medicală;
• aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
• cazier judiciar;
• cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului BRAȘOV;
• adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer profesionist;
• recomandare de la ultimul loc de muncă, vizată de conducătorul unităţii respective.
• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Secretariat  – tel 0268256357

linie despartitor-5-final

administrativ-150x150

 

În conformitate cu art. 5 din Ordinul nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual în data de 23.03.2015, orele 09.00, la Școala Gimnazială Vulcan, are loc examenul de promovare in funcția de INFORMATICIAN gradul II – S.

       Examenul va consta în proba scrisă și va avea următoarea tematică și bibliografie :

TEMATICĂ

 ·           Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte, etc.; Instalări, configurări stații de lucru, imprimante;

–           Sisteme de operare : Windows 7, 8, 10, Edubuntu;

·           Rețele de comunicații; Administrarea rețelelor; Securitatea rețelelor;

·           AEL;

·           Pagini web ;

·           Microsoft Office

BIBLIOGRAFIE

 ·           Tanenbaum A S., Organizarea structurată a calculatoarelor

·           Tanenbaum A S., Rețele de calculatoare

·           Dădârlat V. T., Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare

·     Documentație de pe site-urile http://portal.edu.ro/, http://office.microsoft.com,  http://www.w3schools.com/

Data publicării : 09.03.2015