Concurs ocupare posturi

Având în vedere :

  Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

   Art.III  din  Ordonanța  de  urgență  nr.35/2011  pentru  stabilirea  unor  măsuri  în  domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale,

   Art.91 din Legea Educației Naționale nr.1/2011,

  Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTĂRÂREA de Guvern  nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/24.11.2014.

Școala Gimnazială Vulcan organizează, la sediul său din localitatea Vulcan, str. Holbavului, nr.573, concurs pentru ocuparea postului de :

 

 • ÎNGRIJITOR – personal nedidactic, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată.

 

Concursul va fi organizat în perioada 01 – 29.10.2018 conform calendarului.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  cunoaște limba română, scris și vorbit;

  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  are capacitate deplină de exercițiu;

  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

  studii : generale

  vechime în muncă : nu este necesar

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE  ETAPE:

     1. selecția dosarelor

     2. probă practică  – maxim 100 de puncte

     3. interviu – maxim 100 de puncte

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la fiecare probă anterioară nu pot participa la proba următoare. Punctajul final  se  calculează  ca medie  aritmetică a  punctajelor  obținute  la  fiecare probă. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

            Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 

 1. depunerea dosarelor : la secretariatul școlii, în perioada 02-16.10.2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 14.00;
 2. selecția dosarelor depuse : 17.10.2018
 3. afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse : 17.10.2018, ora 14:00
 4. depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse : 18.10.2018, în intervalul orar 10.00 – 14.00;
 5. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 19.10.2018, ora 14.00
 1. susținerea probei practice : 22.10.2018, orele 10.00-12.00;
 2. afișarea rezultatelor la proba practică : 22.10.2018, ora 16.00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice: 23.10.2018, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 4. soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei practice: 24.10.2018, ora 16:00
 1. susținerea interviului: 25.10.2018, începând cu ora 10:00
 2. afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 25.10.2018, ora 16.00;
 3. depunerea contestațiilor în urma susținerea interviului: 26.10.2018, în intervalul orar 10.00 – 14.00;
 4. soluționarea și afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la interviu: 29.10.2018, ora 12.00
 1. afișarea rezultatelor finale: 29.10.2018, ora 13.00

 

            Notă : candidații nemulțumiți de rezultatul unei probe pot contesta rezultatul doar rezultatul propriu !

Relații suplimentare:

 la compartimentul secretariat, telefon 0268. 256357

Director,

Prof. Marius Adrian DODA