În perioada 04-22.03.2019, Școala Gimnazială Vulcan face înscrieri în învățământul primar, pentru anul școlar 2019-2020.

Locuri disponibile :

Școala Gimnazială Vulcan – 39 locuri  (2 clase pregătitoare)

Școala Primară Mina 1 Mai – 6 locuri (1 clasă pregătitoare)

Documente necesare pentru înscriere:

– cerere tip – de la secretariatul școlii;
– certificat de naștere copil-original și fotocopie;
– cărțile de identitate ale părinților – original și fotocopie (unde este cazul, hotărâre de divorț, certificat deces etc);

Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul școlii pe baza documentelor originale (art.14, alin.2 din Metodologie) .


Extras din metodologia de inscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2019-2020 :

…………….

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5.

(1) Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților / tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în
ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Directorul unității de învățământ desemnează persoana/persoanele, în funcție de numărul de clase, care răspunde/răspund la întrebările/solicitările părinților/ tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali. Persoanele desemnate au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali privind alegerea unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoare la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
3) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale și instituțiile administrației locale, desfășoară campanii de mediatizare a procesului de înscriere în învățământul primar a copiilor care provin din medii defavorizate, ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au un acces redus la informații, aflați în dificultate (copii lăsați în grija rudelor, copii care locuiesc în zone izolate sau care provin din familii sărace, copii romi etc.)

Art. 6.

(1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
(3) Părinții ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Art. 7.

(1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menționată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistențăeducațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.
(2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor este implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituții/unități, precum și medici școlari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
(3) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare comisia județeană/a municipiului București, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât și în diferite zone ale județului/municipiului București, cu prioritate în grădinițe, pentru a facilita accesul părinților și al copiilor la această evaluare.
(4) Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor menționați la art. 6 alin. (1) depun la CJRAE/CMBRAE o cerere tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situația în care comisia județeană/a municipiului București decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor și în alte zone ale județului/municipiului București, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face și la sediul unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea.
(5) Perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt stabilite de comisia județeană/a municipiului București și sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar. Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfășurare să sprijine accesul părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali la serviciile de evaluare.
(6) La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
(7) Rezultatul evaluărilor dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București este înscris într-un proces-verbal, semnat de specialiștii care au efectuat evaluarea. CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei județene/a municipiului București, care asigură păstrarea sa la dosarul comisiei.

Art. 8.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

————————–


Acte normative :

Calendarul și Metodologia înscrierii în învățământul primar


Părintii care au nelămuriri în privința acestui proces au la dispoziție un telverde: